Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
TỔ CHỨC KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
– Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
– Căn cứ thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
I. Điều kiện phân hạng:
1. Hạng I:
a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm A; 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) công trình cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát.
2. Hạng II:
a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm B; 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) công trình cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát.
3. Hạng III:
a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
b) Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
4. Phạm vi hoạt động:
a) Hạng I: Được thực hiện khảo sát xây dựng tất cả các dự án và cấp công trình cùng loại;
b) Hạng II: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án đến nhóm B, công trình đến cấp II cùng loại;
c) Hạng III: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án đến nhóm C, công trình đến cấp III cùng loại.
II. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực tổ chức khảo sát xây dựng:
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực tổ chức khảo sát xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng;
b) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức;
c) Bản kê khai danh sách, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của những cá nhân chủ chốt theo mẫu;
d) Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm của tổ chức ít nhất 3 (ba) công việc tiêu biểu trong thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan đến nội dung đăng ký;
đ) Bản kê khai năng lực tài chính; máy, thiết bị, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với từng lĩnh vực đăng ký;
e) Quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng lĩnh vực đăng ký.
a) Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I;
b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình.
IV. Liên hệ:
Các tổ chức có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức khảo sát xây dựng xin vui lòng liên hệ với đơn vị chúng tôi qua thông tin sau:
RDC - PHÒNG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG
Tư Vấn Cấp Đổi Chứng Chỉ Hành Nghề
ĐT: 0924.777.780 - Hotline: 19009213
Email: chungchixaydungvietnam@gmail.com
XEM HỆ THỐNG VĂN PHÒNG: TẠI ĐÂY

Read More

0 nhận xét:

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Thông tư 17 vừa được Bộ Xây dựng ban hành được kỳ vọng sẽ góp phần làm tăng tính chuyên nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cũng như phân định rõ trình độ chuyên môn và thời gian kinh nghiệm để cấp chứng chỉ hành nghề đối với từng lĩnh vực.  

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Thông tư hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng bao gồm năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân; năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức; công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng.

Thông tư 17 nêu rõ, các cá nhân theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực như khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình; địa chất thủy văn; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế xây dựng công trình; kiểm định xây dựng; định giá xây dựng… Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đối với một hoặc nhiều lĩnh vực khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Trong khi đó, tổ chức phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực khảo sát xây dựng; lập quy hoạch xây dựng; lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; thi công xây dựng công trình… Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau theo quy định.
Để được cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị tới cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề quy định. Việc sát hạch được tiến hành theo tổ chức, khu vực hoặc địa phương. Thời gian tổ chức sát hạch được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc đột xuất do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quyết định phù hợp với nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ.

Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm bao gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút.

Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Kết quả sát hạch của cá nhân được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch.
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ về trình độ chuyên môn và thời gian kinh nghiệm để cấp chứng chỉ hành nghề. Chẳng hạn, đối với lĩnh vực hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, cá nhân có trình độ đại học thuộc chuyên ngành kiến trúc; quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị; kinh tế đô thị...;

Đối với lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình, cá nhân có trình độ chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành về kiến trúc, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia hoặc chủ trì thiết kế; chủ trì thẩm định; thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/CP...
Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016.
Read More

0 nhận xét:


Phụ lục số 03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CCHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)
1. Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………..
3. Số điện thoại: ………………………………. Số fax: ………………………………………..
4. Email: ……………………………………….. Website: ………………………………………
5. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: ……………………………………. Chức vụ: ……………………………………….
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số: …………………………
Nơi cấp: ….…………………………………. Ngày cấp: ………………………………………..
7. Ngành nghề kinh doanh chính: ………………………………………………………………
8. Mã số chứng chỉ năng lực (nếu có): …………………………………………………………
Đề nghị cấp/cấp lại/Điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng như sau:
8.1. Cấp chứng chỉ năng lực □
Lĩnh vực hoạt động xây dựng: …………..(1) ………………Hạng năng lực: …………………
8.2. Cấp lại chứng chỉ năng lực: □
Lý do: ……………………………………… (2)
8.3. Điều chỉnh/Bổ sung nội dung hoạt động: □
Lĩnh vực hoạt động xây dựng Điều chỉnh/bổ sung:...(1)... Hạng năng lực: ………………….
(Tên tổ chức) chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC(Ký, họ và tên, đóng du
Read More

0 nhận xét:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
……….., ngày ….. tháng ….. năm …..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Kính gửi: (Tên cơ quan có thm quyn)
1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………
2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………….
3. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………….
4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu: ……. ngày cấp: ……. nơi cấp ………………..
5. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………..
6. Số điện thoại: ………………………….. Địa chỉ Email: ……………………………………..
7. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo)…………………………………
9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có): ……………………………………….
Đề nghị được cấp/cấp lại/Điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:
9.1. Cấp chứng chỉ hành nghề □
Lĩnh vực hành nghề: ………….(1) ………………………. Hạng: ………………………
9.2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề □
Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ………………………………………………………….. (2)
9.3. Điều chỉnh/Bổ sung nội dung hành nghề □
Lĩnh vực hành nghề Điều chỉnh/bổ sung: .....(1) ………………..Hạng: ……………………
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.


NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký và ghi rõ họ, tên)
Read More

0 nhận xét:

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016Read More

0 nhận xét:Read More

0 nhận xét:Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế kết Cấu Công Trình DD CN
Hotline: 0924.777.780
Read More

0 nhận xét:

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016


Tóm tắt câu hỏi:
Tôi đang học năm cuối tại trường đại học xây dựng Hà Nội, định hướng sau này sẽ làm giám sát thi công, như vậy tôi muốn lấy được chứng chỉ hành nghề chuyên về mảng này để phục vụ tốt hơn trong hoạt động của mình thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì?
Xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:
Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định về chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng như sau:
“1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng:
a) Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;
b) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
c) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.
2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:
a) Hạng I: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;
b) Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trìnhcấp III cùng loại;
c) Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.
3. Phạm vi hoạt động:
a) Hạng I: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
b) Hạng II: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
c) Hạng III: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp II cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.”
Như vậy, sau này ra trường bạn làm trong một trong những lĩnh vực dưới đây thì có thể được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:
-Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.
Khi làm việc trong lĩnh vực nêu trên, bạn phải đáp ứng các điều kiện theo từng hạng quy định để được cấp chứng chỉ theo hạng, cụ thể như sau:
- Hạng I: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;
- Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trìnhcấp III cùng loại;
- Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT (RDC)
Phòng Tư Vấn Cấp Đổi Chứng Chỉ Hành Nghề
Hotline: 0924.777.780
Email: chungchixaydungvietnam@gmail.com
Face: https://facebook.com/chungchixaydung.vn/
Read More

0 nhận xét:


1. Hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng:
Hồ sơ cần thiết bao gồm:
+  04 ảnh 3×4
+  04 bằng tốt nghiệp (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) photo công chứng.
+  04 Chứng minh thư photo công chứng.
+  03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát công chứng.
+ Bản kê khai kinh nghiệm, quá trình công tác
2. Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng bao gồm:
a) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng (giám sát công tác khảo sát xây dựng):  Giám sát Địa Hình, Địa Chất, Trắc Địa
b) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công tác xây dựng và hoàn thiện:
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng giao thông cầu đường.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thuỷ lợi, thủy điện.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cấp thoát nước.
c) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị:
- Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình viễn thông và mạng thông tin liên lạc.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị hệ thốn thông gió và điều hòa không khí trong công trình.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình điện, đường dây và trạm biến áp từ 35KV đến 500KV.
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT (RDC)
Phòng Tư Vấn Dịch Vụ Doanh Nghiệp
Hotline: 0924.777.780
Email: chungchixaydungvietnam@gmail.com
Face: https://facebook.com/chungchixaydung.vn/
Read More

0 nhận xét:

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC.


- Căn cứ luật số 16/2003/QH11 của Quốc Hội ngày 26/11/2003 về Xây dựng;
- Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình;

1. YÊU CẦU XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc các chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật;
- Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao;
- Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên;
- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ xây dựng công nhận;

2. HỒ SƠ XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG:

- 2 Chứng minh nhân dân bản sao công chứng 02 mặt;
- 2 Bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp bản sao công chứng;
- 2 Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề;
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT (RDC)
Phòng Tư Vấn Dịch Vụ Doanh Nghiệp
Hotline: 0924.777.780
Email: chungchixaydungvietnam@gmail.com
Website: http://chungchihanhnghe.net/   -   http://rdc.vn/
Face: https://facebook.com/chungchixaydung.vn/


Read More

0 nhận xét:

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016


Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên toàn quốc.

Tư vấn cấp toàn bộ các chứng chỉ hành nghề thuộc sở xây dựng cấp. Liên hệ theo số 0924.777.780 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP.

Để tiết kiệm thời gian của các Anh ( chị), Chúng tôi nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng.

- Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng .

Mẫu chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng

XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng kí hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc ngoại bang cấp; 

- Có kinh nghiệm về khu vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG BAO GỒM: 

* CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế nội ngoại thất công trình. 

* CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG: 

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế thành phần công trình xây dựng DD & CN. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông. 

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hàng không , thủy điện. 

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạ tầng kĩ thuật. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình , đường dây và trạm biến áp đến 500KV. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình cơ điện. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình cấp- thoát nước. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp nhiệt. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống giao thông điều hoà nhiệt độ , thông gió. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế mạng thông tin- giao thông viễn thông trong công trình xây dựng. 

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế phòng cháy chữa cháy. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng chuye khác. *HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG: 

+ 2 Bằng tốt nghiệp đại học - photo công chứng. 

+ 2 chứng minh thư - photo công chứng. 

+ 4 ảnh ( 3*4 ). 

+ Bản kê khai kinh nghiệm , quá trình sự vụ 

Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên , tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp - request tốt nghiệp đại học trở lên. 

Mọi báo cáo chi tiết về các loại chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng , chứng chỉ hành nghề tham vấn giám sát xây dựng , chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá... và hồ sơ yêu cầu quý anh/chị có khả năng liên quan với chúng ta để được tham vấn tốt nhất. 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XD 

-Thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Thiết kế cấu trúc công trình.
- Thiết kế nội ngoại thất công trình


* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ + cấu trúc SƯ: 

+ 3 Bằng tốt nghiệp - ( công chứng )
+ 3 giấy chứng minh - ( công chứng )
+ 3 ảnh ( 3*4 ) 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT (RDC)
Hotline: 0924.777.780
Email: chungchixaydungvietnam@gmail.com
Read More

0 nhận xét:

MẪU CHỨNG CHỈ

not image not image not image not image
Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT