Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng Tại Quảng Bình

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0
* Trình tự thực hiện:
- Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ;
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Cá nhân căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đối với cấp mới chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.
+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục số 01, Thông tư số 12/2009/TT- BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng).
+ Ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.
+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn (theo mẫu tại Phụ lục số 02, Thông tư số 12/2009/TT- BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.
+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu): Các văn bằng, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
(2) Đối với cấp mới chứng chỉ hành nghề kỹ sư.
+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục số 01, Thông tư số 12/2009/TT- BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng).
+ Ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.
+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn (theo mẫu tại Phụ lục số 02, Thông tư số 12/2009/TT- BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.
+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu): Các văn bằng, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
(3) Đối với cấp mới chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục số 01, Thông tư số 12/2009/TT- BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng).
+ Ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.
+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn (theo mẫu tại Phụ lục số 02, Thông tư số 12/2009/TT- BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.
+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu): Các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
(4) Đối với cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng công trình (vận dụng theo mẫu tại Phụ lục số 01, Thông tư số 12/2009/TT- BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng).
+ Ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.
+ Chứng chỉ cũ đã được cấp (đối với trường hợp: Chứng chỉ cũ bị rách, nát, hoặc chứng chỉ đã hết hạn).
(5) Đối với Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục số 01, Thông tư số 12/2009/TT- BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng).
+ Ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.
+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục số 02, Thông tư số 12/2009/TT- BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng).
+ Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.
+ Bản gốc chứng chỉ hành nghề đã được cấp; bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu): Các văn bằng, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 - Số lượng hồ sơ, ảnh:
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu tại Sở Xây dựng).
+ Số lượng ảnh: 02 chiếc.
* Thời hạn giải quyết:
(1) Đối với cấp mới, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Tối đa không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(2) Đối với cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Tối đa không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ: Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng.
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trong cả nước xin tham vấn (tùy từng trường hợp cụ thể).
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.                                
* Phí và Lệ phí:
(1) Đối với cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:
- Lệ phí: 300.000 nghìn đồng/chứng chỉ (Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính).
- Phí: không.
(2) Đối với cấp lại, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:
- Lệ phí: 150.000 nghìn đồng/chứng chỉ (Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính).
- Phí: không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(1) Đối với cấp mới, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng);
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng).
(2) Đối với cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng);
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn;
- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư số 12/2009/TT- BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Nhận Tư Vấn Thủ Thục Và Dịch Vụ Xin Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng: 0924.777.780

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

MẪU CHỨNG CHỈ

not image not image not image not image

Blog Archive

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT