Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Mẫu Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Hoạt Động Xây Dựng

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0
Mẫu Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Hoạt Động Xây Dựng


Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ:

- Chỉ được nhận và thực hiện các công việc hoạt động xây dựng trong phạm vi cho phép của chứng chỉ này.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan.
- Không được cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứng chỉ này để hành nghề.
- Không tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ này.
- Trình báo khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
(Trang 4-mÆt ngoµi )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ KỸ SƯ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Trang 1-mÆt ngoµi)
Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)
 


Chữ ký của người được cấp chứng chỉ
 


Thông tin của người được cấp chứng chỉ:
- Số CMTND (hoặc hộ chiếu): …….………
cấp ngày …/…/…... tại …………………….
- Quốc tịch: ………………………………...
- Trình độ chuyên môn:  …………………...
………………………………………………
Số chứng chỉ: KS-04-00001

(Trang 2- mÆt trong)
                                                  


SỞ XÂY DỰNG TỈNH/THÀNH PHỐ
 


- Cấp cho Ông/Bà: ………………...….….……
- Ngày tháng năm sinh: ……………..……....…
- Địa chỉ thường trú: ………………..………….
……...………………………………..…………
- Được phép hành nghề hoạt động Xây dựng:
1. ……………………………………...………
2. …………………………………..….………
3. ………………………………………………
4. ……………………………………..….……
5. ……………………………………..….……
Chứng chỉ có giá trị trên phạm vi toàn quốc đến ngày: …/…/……
Tỉnh/Thành phố, ngày .../…/……
      GIÁM ĐỐC
                             (Ký, hä vµ tªn, ®ãng dÊu)
           

(Trang 3- t trong)


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

MẪU CHỨNG CHỈ

not image not image not image not image

Blog Archive

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT