Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Điều 61. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
1. Hạng I:
a) Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng I phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I phù hợp với công việc đảm nhận;
b) Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
c) Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại.
2. Hạng II:
a) Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng II phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II phù hợp với công việc đảm nhận;
b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
c) Đã thực hiện thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại.
3. Hạng III:
a) Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III phù hợp với công việc đảm nhận;
b) Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
4. Phạm vi hoạt động:
a) Hạng I: Được thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại các cấp;
b) Hạng II: Được thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp II trở xuống;

c) Hạng III: Được thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp III trở xuống.
Read More

0 nhận xét:

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Điều 60. Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng
1. Hạng I:
a) Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I; những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
b) Có ít nhất 30 (ba mươi) người có chuyên môn phù hợp với loại quy hoạch xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng;
c) Đã thực hiện lập ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại I hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
2. Hạng II:
a) Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II; những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng II phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
b) Có ít nhất 20 (hai mươi) người có chuyên môn phù hợp với loại quy hoạch xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng;
c) Đã thực hiện lập ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại II hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
3. Hạng III:
a) Có ít nhất 5 (năm) người có có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng III; những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng III phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
b) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn phù hợp với loại quy hoạch xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng.
4. Phạm vi hoạt động:
a) Hạng I: Được lập các loại đồ án quy hoạch xây dựng;
b) Hạng II: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng đô thị loại II trở xuống, quy hoạch khu chức năng đặc thù cấp tỉnh, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch xây dựng nông thôn;
c) Hạng III: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng đô thị loại IV trở xuống, quy hoạch khu chức năng đặc thù cấp huyện, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch xây dựng nông thôn. Read More

0 nhận xét:

Điều 59. Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng
1. Hạng I:
a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm A; 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) công trình cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát.
2. Hạng II:
a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây dựngcó chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm B; 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) công trình cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát.
3. Hạng III:
a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
b) Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
4. Phạm vi hoạt động:
a) Hạng I: Được thực hiện khảo sát xây dựng tất cả các dự án và cấp công trình cùng loại;
b) Hạng II: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án đến nhóm B, công trình đến cấp II cùng loại;

c) Hạng III: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án đến nhóm C, công trình đến cấp III cùng loại.
Tư Vấn Xin Chứng Chỉ Tổ Chức: 0924.777.780
Read More

0 nhận xét:

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016


Câu hỏi
(Người gửi: Phạm Đăng Phương | Địa chỉ: 84 Lê Lai, P. Bến Thành , Q1 | Email: thanhkiempham@gmail.com)
Hiện tại mình đã công tác tại công ty PCCC Thăng Long- Bộ công an được 6 năm. Công việc chuyên môn là thiết kế hệ thống phòng cháy và chữa chaý cho các công trình . Bằng cấp của mình là bằng đại học chuyên ngành điện tử-tự động hóa. Vậy trong trường hợp này mình có đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống PCCC theo khoảng 3 điều 6 thông tư số 12/2009 của Bộ Xây Dựng không ?
Trong trường hợp chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thì mình cần phải học bổ sung những chương trình gì.

Câu đáp
Chào bạn Phạm Đăng Phương,
Vấn đề bạn hỏi, Tổ Cấp chứng chỉ hành nghề - Sở Xây dựng trả lời như sau:
Căn cứ điểm d,khoản 2, Điều 11 - Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề họat động xây dựng, đề được đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư họat động xây dựng lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống phòng cháy và chữa cháy, cá nhân phải tốt nghiệp chuyên ngành được đào tạo phù hợp với lĩnh vực được đăng ký, và căn cứ theo thời gian, kinh nghiệm thực tế mà cá nhân đó đã tham gia thực hiện thiết kế.
Do đó, chuyên ngành điện tử - tự động hóa của bạn không phù hợp để đăng ký cấp chứng chỉ với lĩnh vực nêu trên.

Read More

0 nhận xét:

Dịch Vụ Làm Nhanh Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Trên Toàn Quốc
V/v Xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng: Kỹ sư định giá, giám sát thi công, kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng…
1-Thủ tục Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.
 1.1 Điều kiện thực hiện:
- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.
- Tham gia  05 năm liên tục trong hoạt động xây dựng.
- Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 1.2 Thành phần hồ sơ (1 bộ) bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.
- Hai ảnh màu cỡ 3x4cm.
- Bản sao các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.
- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn.
2- Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình.
  2.1 Các lĩnh vực giám sát thi công xây dựng
+ Giám sát công tác khảo sát xây dựng bao gồm:
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình.
- Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn.
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện (ghi rõ loại công trình).
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (ghi rõ loại công trình).
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (ghi rõ loại công trình).
 2.2 Điều kiện thực hiện:
 2.2.1 Đối với những người có trình độ đại học:
- Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký.
- Tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình  được nghiệm thu, bàn giao.
- Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng.
 2.2.2 Đối với những người có trình độ cao đẳng, trung cấp:
- Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành phù hợp.
- Trực tiếp tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.
- Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng
Chứng chỉ này chỉ được dùng để thực hiện giám sát đối với công trình cấp IV.
2.3 Thành phần hồ sơ (2 bộ) bao gồm:
- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
- Hai ảnh màu cỡ 3 x 4cm.
- Bản sao các văn bằng chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề.
- Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc Giám sát thi công xây dựng có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp.
3-Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng.
3.1 Các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư:
- Thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Thiết kế kiến trúc công trình.
- Thiết kế nội ngoại thất công trình
3.2 Điều kiện thực hiện:
- Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng.
- Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế tối thiểu 5 năm;
- Đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.
3.3 Thành phần hồ sơ( 2 bộ) bao gồm:
- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề.
- Hai ảnh màu cỡ 3 x 4cm.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề;
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.
4-Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng.
4.1 Các lĩnh vực hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng:
+ Khảo sát xây dựng bao gồm:
           - Khảo sát địa hình.
        - Khảo sát địa chất công trình.
        - Khảo sát địa chất thuỷ văn.
+ Thiết kế xây dựng bao gồm các lĩnh vực chủ yếu:
        - Thiết kế kết cấu công trình.
        - Thiết kế điện công trình.
        - Thiết kế cơ điện công trình.
        - Thiết kế cấp- thoát nước.
        - Thiết kế cấp nhiệt.
        - Thiết kế thông gió, điều hoà không khí.
        - Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng.
        - Thiết kế phòng cháy- chữa cháy.
4.2 Điều kiện thực hiện:
- Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm.
- Tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.
4.3 Thành phần hồ sơ (2 bộ) bao gồm:
- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề.
- Hai ảnh mầu cỡ 3 x 4cm.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề.
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.
Chúng tôi đảm bảo Quý khách hàng sẽ nhận được dịch vụ đăng kí với thời gian nhanh nhất cùng đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp và tận tình.
Xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn:
Mobile:  0924.777.780 - Email: chungchihanhnghe.net@gmail.com
Website: http://chungchihanhnghe.net/  -  http://chungchixaydung.vn/
Read More

0 nhận xét:

Dịch Vụ Làm Nhanh Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Trên Toàn Quốc
V/v Xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng: Kỹ sư định giá, giám sát thi công, kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng…
1-Thủ tục Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.
 1.1 Điều kiện thực hiện:
- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.
- Tham gia  05 năm liên tục trong hoạt động xây dựng.
- Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 1.2 Thành phần hồ sơ (1 bộ) bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.
- Hai ảnh màu cỡ 3x4cm.
- Bản sao các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.
- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn.
2- Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình.
  2.1 Các lĩnh vực giám sát thi công xây dựng
+ Giám sát công tác khảo sát xây dựng bao gồm:
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình.
- Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn.
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện (ghi rõ loại công trình).
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (ghi rõ loại công trình).
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (ghi rõ loại công trình).
 2.2 Điều kiện thực hiện:
 2.2.1 Đối với những người có trình độ đại học:
- Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký.
- Tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình  được nghiệm thu, bàn giao.
- Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng.
 2.2.2 Đối với những người có trình độ cao đẳng, trung cấp:
- Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành phù hợp.
- Trực tiếp tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.
- Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng
Chứng chỉ này chỉ được dùng để thực hiện giám sát đối với công trình cấp IV.
2.3 Thành phần hồ sơ (2 bộ) bao gồm:
- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
- Hai ảnh màu cỡ 3 x 4cm.
- Bản sao các văn bằng chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề.
- Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc Giám sát thi công xây dựng có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp.
3-Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng.
3.1 Các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư:
- Thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Thiết kế kiến trúc công trình.
- Thiết kế nội ngoại thất công trình
3.2 Điều kiện thực hiện:
- Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng.
- Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế tối thiểu 5 năm;
- Đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.
3.3 Thành phần hồ sơ( 2 bộ) bao gồm:
- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề.
- Hai ảnh màu cỡ 3 x 4cm.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề;
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.
4-Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng.
4.1 Các lĩnh vực hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng:
+ Khảo sát xây dựng bao gồm:
           - Khảo sát địa hình.
        - Khảo sát địa chất công trình.
        - Khảo sát địa chất thuỷ văn.
+ Thiết kế xây dựng bao gồm các lĩnh vực chủ yếu:
        - Thiết kế kết cấu công trình.
        - Thiết kế điện công trình.
        - Thiết kế cơ điện công trình.
        - Thiết kế cấp- thoát nước.
        - Thiết kế cấp nhiệt.
        - Thiết kế thông gió, điều hoà không khí.
        - Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng.
        - Thiết kế phòng cháy- chữa cháy.
4.2 Điều kiện thực hiện:
- Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm.
- Tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.
4.3 Thành phần hồ sơ (2 bộ) bao gồm:
- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề.
- Hai ảnh mầu cỡ 3 x 4cm.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề.
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.
Chúng tôi đảm bảo Quý khách hàng sẽ nhận được dịch vụ đăng kí với thời gian nhanh nhất cùng đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp và tận tình.
Xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn:
Mobile:  0924.777.780 - Email: chungchihanhnghe.net@gmail.com
Read More

0 nhận xét:

MẪU CHỨNG CHỈ

not image not image not image not image

Blog Archive

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT