Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Hồ sơ đánh giá an toàn chịu lực

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0
Theo khoản 3 điều 17 – Thông tư số 26/2016/TT-BXD về đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng có quy định: “Việc đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng được thực hiện bởi tổ chức kiểm định xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định.”
Vậy, hồ sơ đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành có phải là bắt buộc không? Nếu bắt buộc thì căn cứ vào văn bản pháp luật nào?

Qua câu hỏi của Công ty, Sở Xây dựng trả lời như sau:
Căn cứ Khoản 1, Điều 43 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định: “Công trình quan trọng quốc gia, công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng phải được tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn của công trình trong quá trình khai thác sử dụng và Điều 44, Điều 45 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng quy định về xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng và xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp.
Đồng thời, căn cứ Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định: “Danh mục các công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Điều 51 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP phải đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành trong quá trình khai thác, sử dụng được quy định tại Phụ lục VII Thông tư này. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định về đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý”.
Do đó, đối với các trường hợp nêu trên phải đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành trong quá trình khai thác, sử dụng và phải có hồ sơ đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành.
Tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định: Việc đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng được thực hiện bởi tổ chức kiểm định xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định.
Vì vậy, khi đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng bắt buộc phải chọn tổ chức kiểm định xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định.
Việc lựa chọn tổ chức kiểm định được quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 26/2016/TT-BXD.
Ngoài ra, Khoản 7 Điều 41 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, trường hợp công trình có yêu cầu về quan trắc hoặc phải kiểm định chất lượng thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực để thực hiện. Trường hợp cần thiết chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có thể thuê tổ chức độc lập để đánh giá báo cáo kết quả kiểm định, báo cáo kết quả quan trắc.
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

MẪU CHỨNG CHỈ

not image not image not image not image
Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT